Uw Medisch Pedicure en Voetreflex Therapeut in Lelystad
Geke Hoekman Medisch Pedicure Voetreflexzone therapeut
Privacy Policy Medisch Pedicure Geke Hoekman hecht veel waarde aan de bescherming va uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Geke Hoekman doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Geke Hoekman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. AVG. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn; Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, U hierop wil wijzen en deze respecteert. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers Als Medisch Pedicure Geke Hoekman, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van cliënten/patiënten worden door Medisch Pedicure Geke Hoekman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden; Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar; Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Geke Hoekman de volgende Persoonlijke gegevens aan u vragen en noteren: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode en Woonplaats, BSN, Geboorte datum, Geslacht, (Zakelijk) Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres. Naam huisarts of behandelend arts/specialist. Het noteren van voetklachten voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging op een papieren en/of digitale voetenkaart. Gezondheidsgegevens, welke van belang zijn voor de behandeling. Het digitaal nemen en vastleggen van foto’s van uw voetproblemen met betrekking tot controle en vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines. Minderjarigen: Medisch Pedicure Geke Hoekman verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijnen: Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Geke Hoekman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum. Binnen de EU: Medisch pedicure Geke Hoekman verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Beveiliging: Medisch Pedicure Geke Hoekman heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens Medisch Pedicure Geke Hoekman van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Medisch Pedicure Geke Hoekman hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen welke hiervoor worden gebruikt. Pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Maakt back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Test regelmatig en evalueert regelmatig deze maatregelen. Rechten omtrent uw gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen hebt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wel vraag ik u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten: Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen: Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u mij daar altijd naar vragen. Contactgegevens: Geke Hoekman, Medisch pedicure Karveel 4 -05 8231 AA Lelystad ghoekman2hotmail.com © 2018- Medisch Pedicure Praktijk Geke Hoekman
Uw Medisch Pedicure en Voetreflex Therapeut in Lelystad
Geke Hoekman Medisch Pedicure Voetreflexzone therapeut
Privacy Policy Medisch Pedicure Geke Hoekman hecht veel waarde aan de bescherming va uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Geke Hoekman doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Geke Hoekman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. AVG. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn; Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, U hierop wil wijzen en deze respecteert. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers Als Medisch Pedicure Geke Hoekman, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van cliënten/patiënten worden door Medisch Pedicure Geke Hoekman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden; Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar; Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Geke Hoekman de volgende Persoonlijke gegevens aan u vragen en noteren: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode en Woonplaats, BSN, Geboorte datum, Geslacht, (Zakelijk) Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres. Naam huisarts of behandelend arts/specialist. Het noteren van voetklachten voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging op een papieren en/of digitale voetenkaart. Gezondheidsgegevens, welke van belang zijn voor de behandeling. Het digitaal nemen en vastleggen van foto’s van uw voetproblemen met betrekking tot controle en vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines. Minderjarigen: Medisch Pedicure Geke Hoekman verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijnen: Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Geke Hoekman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum. Binnen de EU: Medisch pedicure Geke Hoekman verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Beveiliging: Medisch Pedicure Geke Hoekman heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens Medisch Pedicure Geke Hoekman van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Medisch Pedicure Geke Hoekman hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen welke hiervoor worden gebruikt. Pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Maakt back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Test regelmatig en evalueert regelmatig deze maatregelen. Rechten omtrent uw gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen hebt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wel vraag ik u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten: Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen: Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u mij daar altijd naar vragen. Contactgegevens: Geke Hoekman, Medisch pedicure Karveel 4 -05 8231 AA Lelystad ghoekman2hotmail.com © 2018- Medisch Pedicure Praktijk Geke Hoekman
#Rewrite everything to https RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]